NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Motion: Stoppa besparingarna inom kostenheten

Kommunfullmäktige 29 april 2021

7. Svar på motion om att stoppa besparingarna inom kostenheten

Ärendebeskrivning

Morgan Malmborg (HD) har lämnat in en motion i vilken han yrkar att besparingarna inom kostenheten ska stoppas. Han yrkar även att "det sparas in på välbetalda politikertjänster samt överflödiga tjänstemän", samt att en konsekvensanalys görs angående vilken konsekvenser det får vid genomförande av planerade besparingar. Motionen lämnades in i samband med att det blev känt att kostenheten gjort anpassningar i menyerna för att kunna klara sin budget 2021. Alla verksamheter behöver reducera sina kostnader för att klara budgeten under år 2021, så även Habo kost. För att klara sin budget har Habo kost därför behövt göra vissa förändringar i verksamheten samt behövt anpassa menyerna inom äldreomsorgen och skolan/förskolan till de nya budgetförutsättningarna. Kostverksamhetens ekonomiska förutsättningar har också försämrats det första kvartalet efter det att ombyggnaden av centralköket har blivit dyrare än beräknat kombinerat med att avskrivningskostnaderna kalkylmässigt tidigare har underskattats. Kommunstyrelsen har dock kommit fram till att man inte vill att kostnadsreduceringar ska drabba de som äter av maten, och fattade därför den 10 mars beslut om att tillskjuta 700 000 kronor till kostenheten som ska täcka de ökade hyreskostnaderna och för att man ska kunna återgå till tidigare kvalitet på maten inom skola, förskola och äldreomsorg (KS 2021-03-10 § 31). Vad gäller yrkandet om spara in på politiker så kommer frågan om politisk organisation behandlas av parlamentariska gruppen under våren 2021 för att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i god före valet 2022. Kommunstyrelsens arbetsutskott anser att alla anställda i Habo kommun gör ett viktigt arbete och alla fyller sitt syfte och bidrar till att vi kan erbjuda välfärd och service till kommunens invånare. Någon konsekvensanalys av motionärens föreslagna besparingar kommer inte att göras.

Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara besvarad (KSAU 2021-03-30 § 34).

https://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/kallelser-2021/kallelse-och-handlingar-kf-210429.pdf

Habodemokraterna Morgan Malmborg Motionssvar Kost

Program
7 av 12
Publicerad
onsdag 28 april 2021