NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunfullmäktige 29 april 2021

6. Revidering av kommunstyrelsens reglemente med anledning av förordning om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19

Ärendebeskrivning

Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Genom att införa ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 utvidgas kommunernas normgivningsmakt. Regleringen trädde i kraft den 11 mars 2021. Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att det på platsen ska finns en påtaglig risk för trängsel, att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet. Smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten ska ges tillfälle att yttra sig över kommunens förslag innan kommunen meddelar föreskrifter. Med anledning av smittspridningen av coronaviruset och de risker som enligt Folkhälsomyndigheten uppstår vid ökad trängsel kan aktuella föreskrifter komma att behöva beslutas med mycket kort varsel. Det finns därmed skäl att överlåta rätten att utfärda förbud att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskild plats till kommunstyrelsen, genom en ändring av kommunstyrelsens reglemente. Delegering från kommunfullmäktige läggs en ny punkt in: § 7 Punkt 7. Kommunstyrelsen får för kortare perioder meddela föreskrifter om förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel enligt 8 kap begränsningsförordningen (2021:8) i syfte att hindra smittspridning. Arbetsutskottet föreslår kommunfullmäktige att godkänna revideringen av kommunstyrelsens reglemente (KSAU 2021-03-30 § 36).

https://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/kallelser-2021/kallelse-och-handlingar-kf-210429.pdf

Program
6 av 12
Publicerad
onsdag 28 april 2021