Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Slutredovisning av investeringsprojekt

Kommunfullmäktige 29 april 2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna redovisningen.

Ärendebeskrivning

Tekniska förvaltningen har lämnat in slutredovisning för investeringsprojekt som avslutats under 2020 vars totala budget överstiger 3 miljoner kronor alternativt där den totala investeringsavgiften överstigit 3 miljoner kronor. Åtgärder på Gästgivaregatan har kostat 1 892 000 kronor vilket är 1 708 000 kronor mindre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på att uppskattade mängder och kostnader i projekteringsläget blev lägre. Gång- och cykelväg vid Jönköpingsvägen har kostat 5 592 000 kronor vilket är 3 392 000 kronor högre än budgeterat. Beläggnings- och belysningskostnader togs in i projektet och den negativa avvikelsen är en följd av felaktigt uppskattade mängder avseende till exempel fyllnadsmassor, träd och stubbar. Projektbidrag har erhållits om 1 500 000 kronor som delvis kommer att finansiera kapitalkostnaderna för projektet. VA-projekt på Gästgivaregatan har kostat 2 106 000 kronor vilket är 1 343 000 kronor mindre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror på att uppskattade mängder och kostnader i projekteringsläget blev lägre.

https://www.habokommun.se/contentassets/9bcd19cbcd864d29924f0515bc4f82e5/kallelser-2021/kallelse-och-handlingar-kf-210429.pdf

Budget

Program
5 av 12
Publicerad
onsdag 28 april 2021