NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på medborgarförslag om fler lekplatser

Kommunfullmäktige 28 januari 2021

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget vara besvarat.

Ärendebeskrivning:

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket det påpekas att det saknas lekplatser i de nya bostadsområdena på Västra Ängen, Nya Bränninge och Solhöjden. Förslagsställaren föreslår att det byggs en större lekplats för barn i olika åldrar framför förskolan I Ur & Skur Oxdragaren, och att det även hade varit trevligt om den utformades som en liten park.

Mikael Norell, gata/parkchef skriver att kommunstyrelsen antog ett nytt lekmiljöprogram för perioden 2020-2030, den 14 oktober 2020. Tekniska förvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med kommunens lekmiljöer enligt programmet. Bland annat planeras en så kallad utflyktslekmiljö inom Västra Solhöjden samt en mindre områdeslekmiljö på Lilla Bränninge. Med utflyktslekmiljö menas den största typ av lekmiljö som kommunen bygger. Den ska täcka ett större upptagningsområde och rymma fler barn än områdeslekmiljön.

När i tid detta kan ske är för tidigt att säga än, eftersom prioritetsordningen för åtgärderna enligt lekmiljöprogrammet inte är klar. Planeringen för de olika åtgärderna kommer att påbörjas under 2021.

Program
7 av 13
Publicerad
torsdag 28 januari 2021