NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 4-9

Kommunfullmäktige 28 april 2022

4. Reviderat delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser – antagande

Handlingar finns på www.habokommun.se/kallelsekf

5. Informationshanteringsplan, inklusive gallringsplan, för överförmyndaren

6. Årsredovisning 2021 kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

7. Redovisning av ej avgjorda motioner

8. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

9. Redovisning av ej verkställda motioner och ej verkställda kommunfullmäktigebeslut

Mediacenter Överförmyndare

Program
4 av 7
Publicerad
torsdag 28 april 2022