NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 28 april 2022

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare

Tid för justering: Onsdag 4 maj kl. 16.00

Program
2 av 7
Publicerad
torsdag 28 april 2022