NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 28 april 2022

1. Upprop och godkännande av dagordningen

2. Val av justerare - Tid för justering: Onsdag 4 maj kl. 16.00

3. Redovisning av granskningsrapporten Långsiktig ekonomisk och finansiell planering - Besök av kommunrevisionen.

4. Reviderat delprogram Brandsäkerhet och operativa insatser – antagande

- Handlingar finns på www.habokommun.se/kallelsekf -

5. Informationshanteringsplan, inklusive gallringsplan, för överförmyndaren

6. Årsredovisning 2021 kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings län

7. Redovisning av ej avgjorda motioner

8. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

9. Redovisning av ej verkställda motioner och ej verkställda kommunfullmäktigebeslut

10. Interpellation till socialnämndens ordförande om mottagandet av flyktingar från Ukraina

11. Motion om solcellspark på Gunnevi

12. Medborgarförslag om jordbruksmark

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 7
Publicerad
torsdag 28 april 2022