NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 27 januari 2022

Godkännande att ingå avtal om fjärrvärmeleverans - Besök av Habo Energi AB:s vd Bengt Fransson

Utökad borgensförbindelse

Driftsform för kostverksamheten

Revidering av plan- och bygglovstaxa 2022

Svar på motion om sponsring av sporthallen på Kärnekulla

Val av ombud till bolagsstämma för June Avfall & Miljö AB

Rapportering av ej verkställda beslut

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om boende till nyanlända

Motion om att placera nyanlända i begagnade husvagnar

Motion om lokal busslinje – ”Mjuka linjen”

Motion om parkering för personer med funktionsvariationer

Program
2 av 9
Publicerad
torsdag 27 januari 2022