NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Ärenden 14-17

Kommunfullmäktige 31 mars 2022

14. Interpellation till socialnämndens ordförande om mottagandet av flyktingar från Ukraina

15. Motion om fri tid i hemtjänsten

16. Medborgarförslag om stängsel utmed järnvägen

17. Rapportering av ej verkställda beslut

Program
9 av 9
Publicerad
torsdag 31 mars 2022