NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 31 mars 2022

Redovisning av granskningsrapporten Riktade statsbidrag

Årsredovisning 2021 - Besök av ekonomichef Johan Bokinge

Revisionsberättelse 2021 och beslut om ansvarsfrihet - Besök av revisionen

Planprogram för Habo Centrum – antagande - Besök av plan- och exploateringschef Linda Tubbin

Utdelning från Habo Energi AB

Särskilt ägardirektiv för Habo Bostäder AB

Antagande av dokumentet ”Tillsammans möter vi framtidens behov inom området främjande, hälsa, stöd, omsorg och vård 2021-2030”

Val av ordförande, vice ordförande och två ledamöter i styrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

Val av ombud vid bolagsstämma 2022 för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

Avsägelser och fyllnadsval

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående remissvar på försvarets önskan att släppa ut PFAS-förorenat vatten i Vättern

Interpellation till socialnämndens ordförande om mottagandet av flyktingar från Ukraina

Motion om fri tid i hemtjänsten

Medborgarförslag om stängsel utmed järnvägen

Rapportering av ej verkställda beslut

Ragnwald Ahlnér

Program
1 av 9
Publicerad
torsdag 31 mars 2022