NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Svar på remisser (två ärenden)

Kommunfullmäktige 25 mars 2021

* Svar på remiss om åtgärdsprogram för anpassning till ett förändrat klimat

* Svar på remiss om åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan

Program
9 av 14
Publicerad
fredag 26 mars 2021