NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 25 mars 2021

* Strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer - Besök av IFO-chef

* Svar på motion om motprestation för försörjningsstöd, upplaga 2 - Besök av IFO-chef

* Årsredovisning 2020 - Besök av ekonomichef

* Revisionsberättelse 2020 och beslut om ansvarsfrihet - Besök av revisionen

* Svar på remiss om åtgärdsprogram för anpassning till ett förändrat klimat

* Svar på remiss om åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan

* Riktlinjer för bostadsförsörjning 2021–2024 – antagande

* Bostäder för seniorer

* Val av ombud till bolagsstämma 2021 för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

* Motion om förändrat och anpassat arbetssätt under och efter coronapandemin

* Rapportering av ej verkställda beslut

Program
3 av 14
Publicerad
fredag 26 mars 2021