NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information och taxor

Kommunfullmäktige 25 november 2021

• Information från Energicentrum - Besök av energi- och klimatrådgivare Emma Adolfsson och Ida Karlsson.

• Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa

• Taxor inom fritids- och kulturnämndens verksamhet

Information Taxa

Program
2 av 5
Publicerad
torsdag 25 november 2021