NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information

Kommunfullmäktige 25 november 2021

• Information från Energicentrum - Besök av energi- och klimatrådgivare Emma Adolfsson och Ida Karlsson.

• Plan- och bygglovstaxa med mät- och karttaxa

• Taxor inom fritids- och kulturnämndens verksamhet

• Budget 2022

• Avfallstaxa 2022

• Avsägelse

• Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om försäljning av industrimark

• Medborgarförslag om naturskyddsområdet mellan Spinnet och Kråkeryd

• Medborgarförslag om att göra busshållplatsen vid vårdcentrum mer användarvänlig

Program
1 av 5
Publicerad
torsdag 25 november 2021