NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om ärendelistan

Kommunfullmäktige 29 oktober 2020

1. Information från polisen Besök av Sara Alving och Fredrik Lindfors

2. Ekonomisk uppföljning för tertial 2 2020 (delårsrapport) Besök av ekonomichef Johan Bokinge och av revisionen

3. Återbetalning av förlagslån och inbetalning av kapitalinsats till Kommuninvest ekonomisk förening

4. Redovisning av kollektivtrafikens utmaningar och möjligheter i Habo kommun

5. Biblioteksplan 2020-2024, antagande

6. Genomförandeplan för naturområde för människor, fauna och flora

7. Redovisning av ej avgjorda motioner

8. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

9. Medborgarförslag om hälsofrämjande lekplats för äldre

10. Medborgarförslag om lekplats vid Furusjöbadet

11. Rapportering av ej verkställda beslut

Ragnwald Ahlnér Ärenden

Program
1 av 6
Publicerad
torsdag 29 oktober 2020