NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om ärendelistan

Kommunfullmäktige 24 september 2020

1.

Redovisning av projekt Heltid som norm

Besök av socialchef Carina Bergman och HR-konsult och projektledare Sofia Kentson

2.

Information om IT-verksamheten

Besök av IT-chef Erik Reffner

3.

Strategi och handlingsplan för jämlik hälsa och ett bra liv i Habo kommun 2020–2023 – antagande

Besök av barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg och folkhälsoutvecklare Lena Hedin

4.

Svar på motion om att utöka Habo kommuns anhörigstöd till att även innefatta barn och ungdomar i svåra livssituationer

5.

Val av ersättare för överförmyndaren

6.

Avsägelse och fyllnadsval miljönämnden

7.

Motion om att ställa hårdare krav på regionen rörande kollektivtrafik för alla

8.

Medborgarförslag om konstverk på Kärnekulla

Ragnwald Ahlnér Ärenden

Program
1 av 13
Publicerad
torsdag 24 september 2020