Hover Image
00:00
00:00 / 00:00
Hover Image
00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 25 april 2019

FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Information om miljöutbildning

  Besök av miljöstrateg Ellen Lindberg. Inga handlingar.


 4. Slutredovisning av investeringsprojekt

 5. Årsredovisning 2018

  Årsredovisningen skickas till ordinarie ledamöter.

  Övriga hittar den på www.habokommun.se/kallelsekf


 6. Revisionsberättelse 2018 och beslut om ansvarsfrihet

  Besök av revisionen.


 7. Reglemente för byggnadsnämnden/trafiknämnden

 8. Reglemente för barn- och utbildningsnämnden

 9. Svar på motion om prioritering av bussgator

 10. Redovisning av ej avgjorda motioner

 11. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag

 12. Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda fullmäktigebeslut

 13. Avsägelse och fyllnadsval

 14. Val av ordförande och två ledamöter till bolagsstyrelserna för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

 15. Val av nämndemän 2020-2023

 16. Motion angående hedersrelaterat våld och förtryck

 17. Motion om digital lekplats

 18. Motion om startande av grundsärskola

 19. Medborgarförslag om bättre villkor för närtrafiken inom Habo kommun

Program
2 av 20
Publicerad
fredag 26 april 2019

Kommunfullmäktige 25 april 2019