NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande

Kommunfullmäktige 30 november 2017

  1. Val av justerare
  2. Tid för justering: Onsdag 6 december kl. 16.00.

  3. Upprop och godkännande av dagordningen

Program
2 av 15
Publicerad
fredag 01 december 2017