NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information kring ärendelistan

Kommunfullmäktige 28 februari 2019

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 28 februari 2019 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare

 2. Upprop och godkännande av dagordningen

 3. Information från polisen

  Besök av Fredrik Lindfors och Sara Alving, polisen.


 4. Drogpolitiskt program – antagande

  Besök av barn- och ungdomssamordnare Anders Ströberg.


 5. Exploateringsavtal för Fiskebäck 3:76

  Besök av teknisk chef Svante Modén.


 6. Upprättande av markanvändningsplan för Habo kommun

 7. Borgensåtagande avseende Salem och Smyrnaförsamling

 8. Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll

 9. Renhållningsordning för Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner – antagande

 10. Reglemente för kommunstyrelsen

 11. Arbetsordning för kommunfullmäktige

 12. Svar på medborgarförslag om gatubelysning

 13. Medborgarförslag om ny infart till förskan Upptäckaren

 14. Medborgarförslag om gångväg till pendelparkeringen vid stationen

 15. Motion om klimatomställningsplan

 16. Motion om införande av pris för god byggnadsvård och god arkitektur – kommunbyggnadspris

 17. Motion om prioritering av bussgator i Habo

 18. Motion om kostpolicy kring matfetter

 19. Enkel fråga till socialnämndens ordförande angående trygghetsboende

Program
1 av 17
Publicerad
torsdag 28 februari 2019