NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om kvällens ärenden

Kommunfullmäktige 30 augusti 2018

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 30 augusti 2018 klockan 18.00.

Ragnwald Ahlnér informerar om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

1. Val av justerare

Tid för justering: Onsdag 5 september kl. 16.00.

2. Upprop och godkännande av dagordningen

3. Framtagande av nytt styrdokument för det strategiska miljöarbetet i Habo och Mullsjö kommuner – projektdirektiv

4. Begäran om tilläggsanslag från barn- och utbildningsnämnden

5. Taxor för rengöring/sotning och brandskyddskontroll under upphandlingsperiod

6. Samråd inför fastställande av budget för Mediacenter i Jönköpings län

7. Årsredovisning 2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden

8. Svar på motion om utökande av pedagogiska måltider

9. Sammanträdesplan 2019

10. Avsägelser och fyllnadsval

11. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om nyttjande av fastigheten på Ringvägen

12. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om köp av mark på Kärnekulla

13. Medborgarförslag om att Habo kommun tar över väg i Brandstorp

14. Motion om att utveckla Habos torgdag

15. Motion om studentbostäder

16. Motion om fler busskurer vid 195:an

17. Motion om konsekvenser av sommarens väder och torka

Program
1 av 21
Publicerad
fredag 31 augusti 2018

Kommunfullmäktige 30 augusti 2018