NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 25 februari 2016

Habo kommunfullmäktige sammanträder i kammarsalen, kommunhuset, torsdagen den 25 februari 2016 klockan 18.00.


Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Information från Migrationsverket

 2. Granskning av socialnämndens styrning och ledning inom äldreomsorgen

 3. Regional handlingsplan för kommunal ehälsa

 4. Handlingsprogram Trygghet & Säkerhet

 5. Plan- och bygglovstaxa – antagande

 6. Svar på motion om belysning och asfaltering av gång- och cykelväg mellan Fagerhult och Baskarp

 7. Svar på motion om att införa premie för goda studieresultat

 8. Svar på motionen Nära till naturen – för alla

 9. Svar på motion om införande av fältsekreterare

 10. Svar på motion om företagslots

 11. Svar på motion om utredning som belyser för- och nackdelar med att skapa en central

  ekonomifunktion

 12. Svar på motion om asylbostad

 13. Svar på motion om att införa fri kollektivtrafik för pensionärer

 14. IS/IT-policy, antagande

 15. Ekonomistyrningsprinciper

 16. Ombud vid bolagsstämma för Habo Energi AB, Habo Kraft AB och Habo Bostäder AB

 17. Motion om att införa gratis halkskydd till alla 65 år och äldre

 18. Avsägelser och fyllnadsval

 19. Svar på interpellation om censur och öppenhet i Habo kommun

 20. Svar på interpellation om flyktingmottagning

Program
1 av 20
Publicerad
torsdag 25 februari 2016

Kommunfullmäktige 25 februari 2016