NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Information om dagens ärenden

Kommunfullmäktige 27 april 2017

Habo kommunfullmäktige, i kammarsalen - kommunhuset, torsdagen den 27 april 2017.

Ragnwald Ahlnér informerar strax innan mötet om dagens ärenden.


FÖREDRAGNINGSLISTA

 1. Val av justerare
 2. Upprop och godkännande av dagordningen
 3. Årsredovisning 2016
 4. Revisionsberättelse 2016
 5. Tilläggsanslag för renovering av Hagabodaskolans hus 3 och förändrad budget för gång- och cykelväg Malmgatan
 6. Rivning av Gröne vägens skola
 7. Aktualitetsprövning av Framtidsplan för Habo kommun, översiktsplan 2005
 8. Barn som anhöriga, handlingsplan – antagande
 9. Modell för målstyrning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet
 10. Förvärv av aktier i Inera AB
 11. Svar på motion om allmän gatubelysning
 12. Svar på motion om familjepark
 13. Svar på motion om ökad trygghet i Habo kommun
 14. Redovisning av ej avgjorda motioner
 15. Redovisning av ej avgjorda medborgarförslag
 16. Redovisning av ej verkställda motioner och av ej verkställda fullmäktigebeslut
 17. Motion om förbättrade åtgärder vid matservering

Program
1 av 18
Publicerad
fredag 28 april 2017

Kommunfullmäktige 27 april 2017