NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Mötets öppnande och upprop

Kommunfullmäktige 24 november 2011

Följande ärenden behandlades:

  1. Politisk vision och mål 2012-2015

  2. Budget 2012

  3. Kommunalisering av hemsjukvård

  4. Nya motioner

  5. Avsägelse

  6. Information om ej verkställda gynnande beslut.

Program
2 av 8
Publicerad
torsdag 24 november 2011