NaN:NaN / 00:00
00:00 / 00:00

Framtidsplan för Habo

Kommunfullmäktige 24 februari 2011

Dagens föredragningslista

 • Mötets Öppnande, upprop och godkännande av dagordningen
 • Information från Habo Kraft om elnätets status
 • Framtidsplan för Habo tätort-fördjupad översiktsplan 2011
 • Översiktlig granskning av exploateringskalkylering i Habo kommun
 • Granskning av bygglovsprocessen, Habo kommun
 • Ny kollektivtrafiklag och ändrad finansiering av regional kollektiv- trafik
 • Svar på motion om parkering
 • Politisk vision 2007-2010-uppföljning
 • Arbetsordning för kommunfullmäktige
 • Motion om skärmtak över handikapparkering
 • Motion om avgift för trygghetslarm
 • Motion om mångkulturellt bokslut
 • Motion om "sinnesroträdgård"
 • Motion om lokal värdighetsgaranti
 • Val till Jönköpings länstrafik AB och Smålands Turism AB

Program
4 av 17
Publicerad
torsdag 24 februari 2011